திருக்குறள்-இயல்கள்-iyalkal

0

திருக்குறள்-பால்கள்-இயல்கள்-iyalkal

 

 

S.No English Transliteration
அறத்துப்பால்
1 பாயிரவியல் Prologue Paayiraviyal
2 இல்லறவியல் Domestic Virtue Illaraviyal
3 துறவறவியல் Ascetic Virtue Thuravaraviyal
4 ஊழியல் Fate Oozhiyal
பொருட்பால்
5 அரசியல் Royalty Arasiyal
6 அமைச்சியல் Ministers of State Amaichiyal
7 அரணியல் The Essentials of a State Araniyal
8 கூழியல் Way of Making Wealth Koozhiyal
9 படையில் The Excellence of an Army Padaiyil
10 நட்பியல் Friendship Natpiyal
11 குடியியல் Miscellaneous Kudiyiyal
காமத்துப்பால்
12 களவியல் The Pre-marital love Kalaviyal
13 கற்பியல் The Post-marital love Karpiyal

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply