திருக்குறள்-அறத்துப்பால்-கடவுள் வாழ்த்து -Thirukural- The Praise of God

0

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.


எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றன. அதுபோல உலகம் கடவுளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது.


எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தில் தொடங்குகின்றன; (அது போல) உலகம் கடவுளில் தொடங்குகிறது.


A, as its first of letters, every speech maintains;
The "Primal Deity" is first through all the world's domains


As the letter A is the first of all letters, so the eternal God is first in the world


agara Mudhala ezhuththellaam aadhi
Pakavan Mudhatre ulaku
குறள் 2:
கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்.

மு.வரதராசன் விளக்கம்:
தூய அறிவு வடிவாக விளங்கும் இறைவனுடைய நல்ல திருவடிகளை தொழாமல் இருப்பாரானால், அவர் கற்ற கல்வியினால் ஆகிய பயன் என்ன?.

சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
தூய அறிவு வடிவானவனின் திருவடிகளை வணங்காதவர், படித்ததனால் பெற்ற பயன்தான் என்ன?.


English Couplet 2:
No fruit have men of all their studied lore,
Save they the 'Purely Wise One's' feet adore

Couplet Explanation:
What Profit have those derived from learning, who worship not the good feet of Him who ispossessed of pure knowledge?

Transliteration(Tamil to English):
Katradhanaal aaya Payanen kol VaalaRivan
natraal Thozhaaar enin

குறள் 3:
மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.

மு.வரதராசன் விளக்கம்:
அன்பரின் அகமாகிய மலரில் வீற்றிருக்கும் கடவுளின் சிறந்த திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர், இன்ப உலகில் நிலைத்து வாழ்வார்.

சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
மனமாகிய மலர்மீது சென்று இருப்பவனாகிய கடவுளின் சிறந்த திருவடிகளை எப்போதும் நினைப்பவர் இப்பூமியில் நெடுங்காலம் வாழ்வர்.

English Couplet 3:
His feet, 'Who o'er the full-blown flower hath past,' who gain
In bliss long time shall dwell above this earthly plain

Couplet Explanation:
They who are united to the glorious feet of Him who passes swiftly over the flower of the mind, shall flourish long above all worlds

Transliteration(Tamil to English):
Malarmisai Ekinaan MaaNati saerndhaar
nilamisai needuvaazh Vaar

குறள் 4:
வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல.

மு.வரதராசன் விளக்கம்:
விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத கடவுளின் திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர்க்கு எப்போதும் எவ்விடத்திலும் துன்பம் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
எதிலும் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத கடவுளின் திருவடிகளை மனத்தால் எப்போதும்நினைப்பவருக்கு உலகத் துன்பம் ஒருபோதும் இல்லை.


English Couplet 4:
His foot, 'Whom want affects not, irks not grief,' who gain
Shall not, through every time, of any woes complain


Couplet Explanation:
To those who meditate the feet of Him who is void of desire or aversion, evil shall never come

Transliteration(Tamil to English):
VaeNduthal VaeNdaamai ilaanati saerndhaarkku
YaaNtum idumpai ila


குறள் 5:
இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.


மு.வரதராசன் விளக்கம்:
கடவுளின் உண்மைப் புகழை விரும்பி அன்பு செலுத்துகின்றவரிடம் அறியாமையால் விளையும் இருவகை வினையும் சேர்வதில்லை.


சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
கடவுளின் மெய்மைப் புகழையே விரும்புபவரிடம் அறியாமை இருளால் வரும் நல்வினை, தீவினை என்னும் இரண்டும் சேருவதில்லை.

English Couplet 5:
The men, who on the 'King's' true praised delight to dwell,
Affects not them the fruit of deeds done ill or well

Couplet Explanation:
The two-fold deeds that spring from darkness shall not adhere to those who delight in thetrue praise of God


Transliteration(Tamil to English):
iruLsaer iruvinaiyum saeraa iRaivan
PoruLsaer Pukazhpurindhaar Maattu

குறள் 6:
பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்.

மு.வரதராசன் விளக்கம்:
ஐம்பொறி வாயிலாக பிறக்கும் வேட்கைகளை அவித்த இறைவனுடைய பொய்யற்ற ஒழுக்க நெறியில் நின்றவர், நிலை பெற்ற நல்வாழ்க்கை வாழ்வர்.

சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி ஆகிய ஐந்து பொறிகளின் வழிப் பிறக்கும் தீய ஆசைகளை அழித்து கடவுளின் பொய்யற்ற ஒழுக்க வழியிலே நின்றவர் நெடுங்காலம் வாழ்வார்.


English Couplet 6:
Long live they blest, who 've stood in path from falsehood freed;
His, 'Who quenched lusts that from the sense-gates five proceed'

Couplet Explanation:
Those shall long proposer who abide in the faultless way of Him who has destroyed the five desires of the senses

Transliteration(Tamil to English):
PoRivaayil aindhaviththaan Poidheer ozhukka
neRinhindraar needuvaazh Vaar


குறள் 7:
தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.

மு.வரதராசன் விளக்கம்:
தனக்கு ஒப்புமை இல்லாத தலைவனுடைய திருவடிகளைப் பொருந்தி நினைக்கின்றவர் அல்லாமல், மற்றவர்க்கு மனக்கவலையை மாற்ற முடியாது.

சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
தனக்கு இணையில்லாத கடவுளின் திருவடிகளைச் சேர்ந்தவர்க்கே அன்றி, மற்றவர்களுக்கு மனக்கவலையைப் போக்குவது கடினம்.

English Couplet 7:
Unless His foot, 'to Whom none can compare,' men gain,
'Tis hard for mind to find relief from anxious pain

Couplet Explanation:
Anxiety of mind cannot be removed, except from those who are united to the feet of Him who is incomparable

Transliteration(Tamil to English):
Thanakkuvamai illaadhaan ThaaLsaerndhaark Kallaal
Manakkavalai Maatral aridhu

குறள் 8:
அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீந்தல் அரிது.

மு.வரதராசன் விளக்கம்:
அறக்கடலாக விளங்கும் கடவுளின் திருவடிகளைப் பொருந்தி நினைக்கின்றவர் அல்லாமல், மற்றவர் பொருளும் இன்பமுமாகிய மற்ற கடல்களைக் கடக்க முடியாது.

சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
அறக்கடலான கடவுளின் திருவடிகளை சேர்ந்தவரே அல்லாமல் மற்றவர் பிறவியாக கடலை நீந்திக் கடப்பது கடினம்.

English Couplet 8:
Unless His feet 'the Sea of Good, the Fair and Bountiful,' men gain,
'Tis hard the further bank of being's changeful sea to attain

Couplet Explanation:
None can swim the sea of vice, but those who are united to the feet of that gracious Being who is a sea of virtue

Transliteration(Tamil to English):
aRavaazhi andhaNan ThaaLsaerndhaark Kallaal
PiRavaazhi neendhal aridhu


குறள் 9:
கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை.

மு.வரதராசன் விளக்கம்:
கேட்காதசெவி, பார்க்காத கண் போன்ற எண் குணங்களை உடைய கடவுளின் திருவடிகளை வணங்காதவரின் தலைகள் பயனற்றவைகளாம்.

சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:
எண்ணும் நல்ல குணங்களுக்கு எல்லாம் இருப்பிடமான கடவுளின் திருவடிகளை வணங்காத தலைகள், புலன்கள் இல்லாத பொறிகள்போல, இருந்தும் பயன் இல்லாதவையே.


English Couplet 9:
Before His foot, 'the Eight-fold Excellence,' with unbent head,
Who stands, like palsied sense, is to all living functions dead

Couplet Explanation:
The head that worships not the feet of Him who is possessed of eight attributes, is as useless as a sense without the power of sensation

Transliteration(Tamil to English):

KoaLil PoRiyin Kunamilave eNkuNaththaan
ThaaLai VaNangaath Thalai

குறள் 10:
பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்.

மு.வரதராசன் விளக்கம்:
இறைவனுடைய திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர் பிறவியாகிய பெரிய கடலைக் கடக்க முடியும். மற்றவர் கடக்க முடியாது.

சாலமன் பாப்பையா விளக்கம்:

கடவுளின் திருவடிகளைச் சேர்ந்தவர் பிறவியாகிய பெருங்கடலை நீந்திக் கடப்பர்; மற்றவர் நீந்தவும் மாட்டார்.


English Couplet 10:
They swim the sea of births, the 'Monarch's' foot who gain;
None others reach the shore of being's mighty main

Couplet Explanation:
None can swim the great sea of births but those who are united to the feet of God

Transliteration(Tamil to English):
PiRavip Perungatal neendhuvar neendhaar
iRaivan adiseraa Thaar

Share.

About Author

Leave A Reply