திருக்குறள்-அறத்துப்பால்- வான்சிறப்பு-Thirukural-The Blessing of Rain

0

திருக்குறள்-அறத்துப்பால்- வான்சிறப்பு-Thirukural-The Blessing of Rain


வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று.


மழை பெய்ய உலகம் வாழ்ந்து வருவதால், மழையானது உலகத்து வாழும் உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று உணரத்தக்கதாகும்.


உரிய காலத்தில் இடைவிடாது மழை பெய்வதால்தான் உலகம் நிலைபெற்று வருகிறது; அதனால் மழையே அமிழ்தம் எனலாம்.
The world its course maintains through life that rain unfailing gives;
Thus rain is known the true ambrosial food of all that lives


By the continuance of rain the world is preserved in existence; it is therefore worthy to be called ambrosia


Vaanin Rulagam Vazhangi Varudhalaal
Thaanamizhdham aendruNaraR Paatru

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉம் மழை.


உண்பவர்க்குத் தக்க உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத் தருவதோடு, பருகுவோர்க்குத் தானும் ஓர் உணவாக இருப்பது மழையாகும்.


நல்ல உணவுகளைச் சமைக்கவும், சமைக்கப்பட்ட உணவுகளை உண்பவர்க்கு இன்னுமோர் உணவாகவும் பயன்படுவது மழையே.
The rain makes pleasant food for eaters rise;
As food itself, thirst-quenching draught supplies


Rain produces good food, and is itself food


Thuppaarkkuth Thuppaaya Thuppaakkith Thuppaarkkuth
Thuppaaya Thoou Mazhai


விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து
உள்நின்று உடற்றும் பசி.மழை பெய்யாமல் பொய்படுமானால், கடல் சூழ்ந்த அகன்ற உலகமாக இருந்தும் பசி உள்ளே நிலைத்து நின்று உயிர்களை வருத்தும்.உரிய காலத்தே மழை பெய்யாது பொய்க்குமானால், கடல் சூழ்ந்த இப்பேருலகத்தில் வாழும் உயிர்களைப் பசி வருத்தும்.If clouds, that promised rain, deceive, and in the sky remain,
Famine, sore torment, stalks o'er earth's vast ocean-girdled plainIf the cloud, withholding rain, deceive (our hopes) hunger will long distress the sea-girt spacious worldViN indru Poippin Virineer Viyanulakaththu
uLnhin Rudatrum pasi

ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால்.மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றி விட்டால், ( உணவுப் பொருள்களை உண்டாக்கும்) உழவரும் ஏர் கொண்டு உழமாட்டார்.மழை என்னும் வருவாய் தன் வளத்தில் குறைந்தால், உழவர் ஏரால் உழவு செய்யமாட்டார்.

If clouds their wealth of waters fail on earth to pour,
The ploughers plough with oxen's sturdy team no moreIf the abundance of wealth imparting rain diminish, the labour of the plough must ceaseErin uzhaaar uzhavar puyalennum
Vaari VaLangundrik Kaal

கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை.பெய்யாமல் வாழ்வைக் கெடுக்க வல்லதும் மழை; மழையில்லாமல் வளம் கெட்டு நொந்தவர்க்கும் துணையாய் அவ்வாறே காக்க வல்லதும் மழையாகும்.பெய்யாமல் மக்களைக் கெடுப்பதும்; பெய்து கெட்டவரைத் திருத்துவதும் எல்லாமே மழைதான்.
'Tis rain works all: it ruin spreads, then timely aid supplies;
As, in the happy days before, it bids the ruined riseRain by its absence ruins men; and by its existence restores them to fortuneKetuppadhooum Kettaarkkuch ChaarvaaimaR Raange
eduppadhooum ellaam Mazhai


விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே
பசும்புல் தலைகாண்பு அரிது.வானத்திலிருந்து மழைத்துளி வீழ்ந்தால் அல்லாமல், உலகத்தில் ஓரறிவுயிராகிய பசும்புல்லின் தலையையும் காண முடியாது.மேகத்திலிருந்து மழைத்துளி விழாது போனால், பசும்புல்லின் நுனியைக்கூட இங்கே காண்பது அரிதாகிவிடும்.
If from the clouds no drops of rain are shed
'Tis rare to see green herb lift up its headIf no drop falls from the clouds, not even the green blade of grass will be seenvisumpin thuLiveezhin allaalmaR Raange
pasumpul thalaikaaN paridhu


நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி
தான்நல்கா தாகி விடின்.மேகம் கடலிலிருந்து நீரைக் கொண்டு அதனிடத்திலேயே பெய்யாமல் விடுமானால், பெரிய கடலும் தன் வளம் குன்றிப் போகும்.பெய்யும் இயல்பிலிருந்து மாறி மேகம் பெய்யாது போனால், நீண்ட கடல் கூட வற்றிப் போகும்.
If clouds restrain their gifts and grant no rain,
The treasures fail in ocean's wide domainEven the wealth of the wide sea will be diminished, if the cloud that has drawn (its waters) up gives them not back again (in rain)nedungatalum thanneermai kundrum thatindhezhili
thaannalkaa thaaki vitin


சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்
வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு.மழை பெய்யாமல் போகுமானால் இவ்வுலகத்தில் வானோர்க்காக நடைபெறும் திருவிழாவும் நடைபெறாது; நாள் வழிபாடும் நடைபெறாது.மழை பொய்த்துப் போனால் தெய்வத்திற்குத் தினமும் நடக்கும் பூசனையும் நடக்காது; ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் திருவிழாவும் நடைபெறாது.If heaven grow dry, with feast and offering never more,
Will men on earth the heavenly ones adoreIf the heaven dry up, neither yearly festivals, nor daily worship will be offered in this world, to the celestialssiRappodu poosanai sellaadhu vaanam
vaRakkumael Vaanoarkkum iiNdu

தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா வியன்உலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்.மழை பெய்யவில்லையானால், இந்த பெரிய உலகத்தில் பிறர் பொருட்டு செய்யும் தானமும், தம் பொருட்டு செய்யும் தவமும் இல்லையாகும்.மழை பொய்த்துப் போனால், விரிந்த இவ்வுலகத்தில் பிறர்க்குத் தரும் தானம் இராது; தன்னை உயர்த்தும் தவமும் இராது.
If heaven its watery treasures ceases to dispense,
Through the wide world cease gifts, and deeds of 'penitence'If rain fall not, penance and alms-deeds will not dwell within this spacious worldthaanam thavamiraNdum thangaa viyanulagam
vaanam vazhangaa thenin


நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு.எப்படிப்பட்டவர்க்கும் நீர் இல்லாமல் உலக வாழ்க்கை நடைபெறாது என்றால், மழை இல்லையானால் ஒழுக்கமும் நிலைபெறாமல் போகும்.எத்தனை பெரியவரானாலும் நீர் இல்லாமல் வாழமுடியாது; அந்த நீரோ மழை இல்லாமல் கிடைக்காது.
When water fails, functions of nature cease, you say;
Thus when rain fails, no men can walk in 'duty's ordered way'If it be said that the duties of life cannot be discharged by any person without water, so without rain there cannot be the flowing of waterneerindru amaiyaadhu ulakenin yaaryaarkkum
vaanindru amaiyaadhu ozhukku
Share.

About Author

Leave A Reply